• Địa chỉ: Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên, Việt Nam
  • SĐT: 0973046741